MOORING

nylon dockline
8 strand nylon anchorbraid
3 strand polyester standard